ARVODE

I inledningen av ett nytt uppdrag träffas överenskommelse med klienten om principerna för arvode och vilka faktureringsprinciper som kommer att tillämpas i ärendet. Arvodets storlek bestäms utifrån uppdragets art, svårighetsgrad och övriga omständigheter. Se även nedan om Dina möjligheter att beviljas rättshjälp och rättsskydd.

RÄTTSHJÄLP

  • Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa Dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt.
  • Rättshjälp innebär att Du kan få hjälp att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (en-två timmar).
  • Rättshjälpen täcker del av kostnaden för advokat eller annan sakkunnig person. Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter.

Vi går igenom de närmare förutsättningarna för rättshjälp tillsammans. Jag ansöker om rättshjälp för Din räkning. Se även Rättshjälpsmyndighetens hemsida.

RÄTTSSKYDD

Om Du hamnar i en rättslig tvist och behöver ekonomisk hjälp, ska Du i första hand utnyttja rättsskyddet i dina försäkringar. Rättsskyddsförsäkringen ska hjälpa till att täcka Dina kostnader för juridiskt ombud i tvister som rör ditt privatliv.

Rättsskydd ingår automatiskt i nästan alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel-/halvförsäkring av bil. Hur rättsskyddet är utformat framgår av Ditt försäkringsbrev eller försäkringsvillkor. Vänd Dig till ditt försäkringsbolag om du har frågor. Tänk på att Du också kan vara försäkrad via ditt fackförbund.

Om Du inte har någon försäkring med rättsskydd men borde ha haft det, kan Du som regel inte få hjälp med kostnaderna av staten.Vi går igenom de närmare förutsättningarna för rättsskydd tillsammans. Jag ansöker om rättsskydd för Din räkning.

ADVOKATSAMFUNDETS KONSUMENTTVISTNÄMND

Tvister med anledning av uppdraget kan i första hand avgöras av Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. Advokat är skyldig att medverka i nämndens prövning. Nämnden utses av Advokatsamfundets styrelse. Den prövar tvister som gäller belopp från 1 000 kronor till 200 000 kronor. Konsumenttvistnämndens beslut är bindande för advokater. Mer information vilka regler som gäller för nämndens bedömning går att finna på advokatsamfundets hemsida.